ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 184 din  29 septembrie 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 74/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 15 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr. 673/2002;

Examinând expunerea de motive nr.13.353/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.13.353/2015 al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art. 54 coroborate cu cele ale art.98 şi ale art. 97 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se modifică anexa nr.1 Comisia buget, dezvoltare economico-socială şi administrarea patrimoniului judeţului la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 74/2012, în sensul înlocuirii în componenţa acestei comisii a domnului Vasile-Ștefănuț Ploscaru cu domnul Teodor Ailincăi.

Art.2: Se modifică anexa nr.4 – Comisia de învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi familie, activităţi sportive şi de agrement – la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 74/2012, în sensul înlocuirii în componenţa acestei comisii a doamnei Iulia Șerban cu domnul Ion Sava.

 Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU