ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                

HOTĂRÂRE

 

privind numirea domnului Iulian Ghercă în funcţia de director manager al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 16.430/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 16.430/2016 al Direcţiei de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit. „e” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Începând cu data de 25 august 2016, domnul Iulian Ghercă se numeşte în funcţia de director-manager al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, pentru o perioadă de 5 ani.

Art.2: Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Direcţia de management, precum şi Direcţia juridică şi relaţii internaţionale vor lua măsurile ce se impun în vederea negocierii şi încheierii contractului de management.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

                                                                          

 

 

     CONTRASEMNEAZĂ:

                                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                       Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.184

Din 24 august 2016