HOTĂRÂRE

 

Nr. 185 din 27.10. 2011

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ, pe anul 2011

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 12.658/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 12.658/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe, adresele nr. 75.231, 75.940/DGLP şi 2.019/DGLP/2011 ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se rectifică bugetul local, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2011, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se rectifică bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2011, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se modifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2011, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă modificarea art.5 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 23/2011 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ, pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul diminuării cu 50 mii lei a excedentului bugetar înregistrat la finele anului 2010 şi utilizat pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

           Art.5: Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, anexele nr.1, 2 şi 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 23/2011 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ, pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6: (1) Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                                                                                                                           

                                                                                              Contrasemnează

                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                         Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR