HOTĂRÂRE Nr. 185 din 25 noiembrie 2013

privind unele măsuri referitoare la serviciul de transport public de călători în trafic judeţean Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 13085/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ; Văzând raportul de specialitate nr. 13085/2013 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, adresa nr. 92.203/2013 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în timpul ședinței plenului; În temeiul prevederilor art.91, alin.1, lit.”d”, ale alin.(5), lit.”a”, pct. 13, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) În tot cuprinsul Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 10/2013 privind aprobarea Regulamentului şi Caietului de Sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Neamţ, precum şi a Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013-30.04.2019, precum şi al anexelor la aceasta, sintagma ”pentru perioada 1.05.2013- 30.04.2019” se înlocuieşte cu sintagma ”pentru perioada 1.01.2014- 30.06.2019”.

(2) Se aprobă modificarea şi rectificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 10/2013, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 10/2013, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) În tot cuprinsul Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 11/2013 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea atribuirii directe a contractului de delegare a serviciilor de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.04.2019, pentru unele trasee din judeţul Neamţ, sintagma ”pentru perioada 1.05.2013- 30.04.2019” se înlocuieşte cu sintagma ”pentru perioada 1.01.2014- 30.06.2019”.

(2) Se aprobă actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 11/2013, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 11/2013, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) Direcţia generală de dezvoltare judeţeană va lua măsurile necesare republicării Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 10/2013, conform modificărilor şi rectificărilor aduse prin prezenta hotărâre, precum şi pentru aducerea la îndeplinire a ambelor hotărâri.

(2) Biroul Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri, prin publicarea acesteia în Monitorul Oficial al judeţului, precum şi pe site-ul instituţiei.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE,

Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI, Daniela SOROCEANU