ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 185 din 29 septembrie 2015

privind completarea comisiei de validare

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.15.740/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.15.740/2015 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 892 şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se completează Comisia de validare a Consiliului Judeţean Neamţ, constituită potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 68/2012, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii în componența acesteia a domnului Vasile-Ștefănuț Ploscaru cu domnul Teodor AILINCĂI.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU