ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului culturii nr. 2069/1998 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice;

 Examinând expunerea de motive nr. 14.476/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.1.049 şi 1.289/2016 ale Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu”;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.476/2016 al Direcţiei de Management, al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 septembrie 2016 sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 153/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, precum şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 76/2015 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                              Contrasemnează:

                                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                         Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.185

Din 24 august 2016