HOTĂRÂRE

Nr.186 din 25.11.2011

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 93/2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul consiliilor de administraţie ale instituţiilor de cultură de interes judeţean

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 117/2009;

            Examinând expunerea de motive nr. 13.030/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei domnului Dan Morar;

            Văzând raportul de specialitate nr. 13.030/2011 al Direcţiei juridice, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

            În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1: Se aprobă modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 93/2008 în sensul înlocuirii domnului Dan Morar cu domnul Nicolae- Ciprian Enache în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura, comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

 

 

 

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR