ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                              

HOTĂRÂRE

Nr. 186 din 28 noiembrie 2014

pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 12.522/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, însuşită de vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită la solicitarea nr. 23983/2014 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ şi luând în considerare avizul nr. 36912/2014 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, avizul nr. 2208/c.s./2014 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi Hotărârea nr. 39/2014 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.522/2014 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Biroului resurse umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în anexele nr.1 şi 2.1-2.8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:(1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01 decembrie 2014, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2)La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, art. 8 şi anexele nr. 8a, 8a1-8a7 şi 8b, 8b1-8b7 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 124/2013 privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi al unor instituţii şi servicii publice de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3:Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ,Direcţia generală buget finanţe şi Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Dan MANOLIU

                  

 

 

                                              

     CONTRASEMNEAZĂ:

                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                              Daniela SOROCEANU