ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 186 din 29 septembrie 2015

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

             Având în vedere prevederile Legii bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii–cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

             Examinând expunerea de motive nr. 14.193/2015 a domnului Constantin Iacoban,  preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.1.850/2015 a Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamț;

             Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.193/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Serviciului Resurse Umane, procesul-verbal al ședinței Consiliului de administrație al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamț nr. 8/2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE: 

        Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 76/2015 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, în sensul transformării a două posturi de bibliotecar, studii medii, în bibliotecar, studii superioare, după cum urmează:

          postul de bibliotecar, studii medii, treapta profesională IA din cadrul Centrului de Informare Comunitară și Depozit Legal al Serviciului Relații cu Publicul, Informare Bibliografică și Comunitară, prevăzut la poziția 34 în statul de funcții, se transformă în bibliotecar, studii superioare, grad profesional II;

          postul de bibliotecar, studii medii, treapta profesională I din cadrul Sălii de Lectură și Informare Bibliografică „Aurel Dumitrașcu a Serviciului Relații cu Publicul, Informare Bibliografică și Comunitară, prevăzut la poziția 39 în statul de funcții, se transformă în bibliotecar, studii superioare, grad profesional II.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 octombrie 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Serviciul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamț vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU