ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

 

HOTĂRÂRE

 

pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.79/2015 privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bozieni

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.15.079/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 493/2016 a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bozieni;

Văzând raportul de specialitate nr. 15.079/2016 al Direcţiei de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.”c”şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1: Se rectifică pct.3 din anexa la Hotărârea  Consiliului Judeţean Neamţ nr.79/2015 privind modificarea statul de funcţii al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bozieni, urmând ca, în loc de ”referent de specialitate, studii superioare, grad profesional II” să se citească ”referent de specialitate, studii superioare, grad profesional III”.

     Art.2: Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bozieni vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

    Contrasemnează:

                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                               Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.186

Din 24 august 2016