HOTĂRÂRE

Nr. 187 din 25.11.2011

privind darea în folosinţă gratuită a unui bun din patrimoniul Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 13.947/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ întocmită în baza adresei nr.77/2011 a Fundaţiei de Îngrijiri Comunitare Piatra-Neamţ ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.947/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală, al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Fundaţia de Îngrijiri Comunitare Piatra-Neamţ, până la data de 31.12.2020, a bunului cu datele de identificare prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.2: (1) Direcţia generală programe şi dezvoltare rurală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

                                                               p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

                   Contrasemnează

                                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                          Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR