HOTĂRÂRE

Nr. 187 din 25 noiembrie 2013 privind completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 14743/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ; Văzând raportul de specialitate comun nr. 14743/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(1) lit.”c ” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ, astfel cum a fost atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1.356/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu o poziţie, respectiv poziţia nr. 1599.

(2)Datele de identificare ale imobilului cu care se completează inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 187.PDF