ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

Nr. 187  din 28 noiembrie 2014

pentru aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

 Examinând expunerea de motive nr. 14.711/2014 a domnului Culiţă Tărâţă,  preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, însuşită de vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 658 şi 745/2014 ale Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.711/2014 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, Hotărârea nr. 25/2014 a Consiliului de administraţie al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 decembrie 2014, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) În mod corespunzător, cu aceeaşi dată, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 64/2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”.

Art.3: Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

             Dan MANOLIU

                                                                         Contrasemnează

                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                   Daniela SOROCEANU