ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 187  din 29 septembrie 2015

pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Neamţ referitoare la proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”

 

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

     Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând expunerea de motive nr.14.934/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

   Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.934/2015 al Direcţiei de proiecte și programe de dezvoltare judeţeană şi al Direcţiei generale buget – finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(3), lit.„f” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

  

Art.1: (1) Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.6/2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor, precum şi a cofinanţării proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, cu modificările și completările ulterioare, în sensul actualizării valorii proiectului, aceasta urmând a fi de 150.965.441 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Se aprobă devizul general actualizat al proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 80/2010 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la finanţarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, cu modificările şi completările ulterioare, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

”(1) Se aprobă contribuţia Judeţului Neamţ și a unităților administrativ-teritoriale din județ la finanţarea proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, în valoare totală de 19.631.463 lei, inclusiv T.V.A., compusă din:

1.      Contribuţia la valoarea finanţată a proiectului (Funding Gap):                   2.154.948,00 lei;

2.      Contribuţia  proprie la Non Funding Gap (NFG):                                       7.412.991,00 lei;

3.      Contribuţia la finanţarea costurilor, altele decât cele eligibile:                   6.703.661,00 lei;

4.      Contribuţia la T.V.A. aferentă valorii NFG:                                               1.771.008,00 lei;

5.      Contribuţia la T.V.A. aferentă altei valori decât cea eligibilă POS Mediu: 1.588.855,00 lei.”

Art.3: Se modifică defalcarea contribuției unităților administrativ-teritoriale aferentă proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” – anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean

Neamţ nr. 80/2010 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la finanţarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Secretarul judetului va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

                                                                         

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 187.PDF