HOTĂRÂRE

Nr.188 din 25.11.2011

privind scoaterea din funcţiune şi valorificarea unui mijloc fix aflat

în patrimoniul Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

Examinând expunerea de motive nr. 13.875/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 1.716/2011 a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.875/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi al Direcţiei generale buget-finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul privat al acestuia, a bunului având datele de identificare şi de amplasament prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă scoaterea din funcţiune a bunului de la art. 1, valorificarea acestuia urmând a se face de către Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, în calitate de administrator, conform procedurilor legale în vigoare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                      Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR