ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 188 din  29 septembrie 2015

privind aprobarea unor asocieri ale Județului Neamț în cadrul Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.14.974/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.974/2015 al Direcției proiecte și programe de dezvoltare județeană și Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, în calitate de coordonator în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate la nivelul judeţului Neamţ, cu unităţile administrativ- teritoriale, în calitate de solicitanţi, ale căror proiecte au fost aprobate în vederea finanţării de Administraţia Fondului pentru Mediu, în vederea finalizării implementării, în bune condiții, a proiectelor de împădurire a terenurilor agricole degradate, la nivelul județului Neamț, constituite în perimetre de ameliorare, precum și a monitorizării acestor lucrări, inclusiv în perioada de garanție.

(2) Se aprobă Acordul de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția proiecte și programe de dezvoltare județeană va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 188.PDF