ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 15.603/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.15.603/2016 al Direcţiei de management, al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale şi al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ”, alin.(5), lit.„a”, pct.1 şi 2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:  Se aprobă completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ cu bunurile având datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă darea bunurilor proprietate publică a Judeţului Neamţ prevăzute la art.1 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, în scopul îndeplinirii obligaţiilor asumate prin Convenţia de asociere nr. 4324/10.498/151/2016, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 38/2016 şi încheiată cu Fundaţia Hope and Homes for Children România.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                           

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.188

Din 24 august 2016