HOTĂRÂRE

                            Nr. 189 din 25.11.2011

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, necesare evaluării în lei a arendei achitate în natură, valabile pentru anul 2012

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu  modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 13.873/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 3.324/2011 a Direcţiei pentru Agricultură Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 13.873/2011 al Direcţiei generale buget- finanţe,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole, necesare evaluării în lei a arendei care se achită în natură, valabile pentru anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Neamţ, precum şi celorlalte persoane şi autorităţi interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

                                                    p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

                                                Mircea PINTILIE

                                                                                       Contrasemnează:

                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR