HOTĂRÂRE

Nr. 189 din 25 noiembrie 2013

privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie, şef laborator şi şef serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.101/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale la Consiliul Judeţean Neamţ pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman, şi ale art.13 din Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr.1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 14.721/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judetean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 26.194/2013 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 14.721/2013 al Biroului Resurse Umane, Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ nr. 194/2013, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; În temeiul prevederilor art.91, alin.(5), lit.a), pct. 3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se avizează organizarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea următoarelor funcţii din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ: – Şef Secţie Anestezie, Terapie Intensivă; – Şef Secţie Cardiologie; – Şef Secţie Obstetrică-Ginecologie; – Şef Secţie Psihiatrie; – Şef Secţie Reumatologie; – Şef Secţie UPU-SMURD; – Şef Laborator de Radiologie şi Imagistică Medicală; – Şef Laborator Analize Medicale; – Şef Laborator Serviciul Judeţean de Medicină Legală.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU