ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                               

HOTĂRÂRE

Nr. 189 din 28 noiembrie 2014

privind aprobarea înfiinţării unei linii de gardă la Spitalul de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, şi ale Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

Examinând expunerea de motive nr.11.184/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, însuşită de vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 2.937/2014 a Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman;

Văzând raportul de specialitate nr.11.184/2014 al Biroului Resurse Umane, adresa Ministerului Sănătăţii nr. 51.730/2014, Hotărârea nr.41/2014 a Consiliului de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă înfiinţarea unei linii de gardă, pentru Spitalul de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman, în specialitatea psihiatrie.

Art.2: Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare la data de 01 decembrie 2014.

            Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Dan MANOLIU

                      

 

 

     Contrasemnează

                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                              Daniela SOROCEANU