ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea unor consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

Examinând expunerea de motive nr. 16.523/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 11.630/2016 a Comitetului de Organizare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 16.523/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr. 16.991/2016;

          Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se desemnează ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, ce va funcţiona pe lângă Consiliul Judeţean Neamţ, următorii consilieri judeţeni:

1.     Bourceanu Adrian;

2.     Murariu Vasile;

3.     Nica Vasile;

4.     Pavăl Dan Gabriel;

5.     Mihai Alexandru;

6.     Anton Elena Monica.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

                                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                       SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                   Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.189

Din 24 august 2016