HOTĂRÂRE

Nr. 19 din 22.01.2010

privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 45/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 38/2010 a Primăriei Municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 45/2010 al Direcției generale buget, finanțe şi al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, cu Municipiul Roman, prin Consiliul Local al Municipiului Roman, în vederea construirii unei clădiri în care urmează să-şi desfăşoare activitatea Muzeul de Ştiinţe Naturale Roman.

   (2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Județul Neamț și Municipiul Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                             Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR