ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     HOTĂRÂRE

Nr. 19 din 10.03. 2011

privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2011

 

                Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

            Examinând expunerea de motive nr. 1.123/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 1.123/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurala, al Direcţiei generale buget- finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R ĂŞT E:

 

Art.1: Se aprobă Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2011, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Neamţ, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

 

                       Contrasemnează

                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                    Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR