HOTĂRÂRE

 

Nr. 19 din 24.02.2012

 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice

 pentru un obiectiv de investiţii de interes judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1.816/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.1.569/2012 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1.816/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”MAGISTRALĂ OXIGEN” pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, în valoare totală de 444.590 lei( inclusiv T.V.A.) din care valoare construcţii-montaj de 212.330 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Cristina MITITELU