HOTĂRÂRE
Nr. 19 din 1.02.2013
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 77/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi
Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti;
Examinând expunerea de motive nr. 1262/2013 a domnului Gabriel- Lucian Vişan, consilier judeţean;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se desemnează domnul Dan-Vasile CONSTANTIN şi doamna Nadina SIMION ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ.
(2) Se desemnează domnul Tudorel RADU şi domnul Dan- Gabriel PAVĂL ca reprezentanţi supleanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ.
Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 77/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

p.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Emilia ARCAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Cristina MITITELU