ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                                                                     

     HOTĂRÂRE

Nr. 19 din 12 februarie 2014

privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2014

 

                Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

            Examinând expunerea de motive nr.1700/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 1700/2014 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, al Direcţiei generale buget- finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

    Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi de rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr. 2020/2014 al Comisiei de validare;

       În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R ĂŞT E:

Art.1: Se aprobă Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, în sumă totală de 500.000 lei, valabil pe anul 2014, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Neamţ, valabil pe anul 2014, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă desemnarea în calitate de membri în cadrul comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor a următoarelor persoane:

1.Emilia ARCAN, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

2. Dan MANOLIU, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

3. Vasile- Ştefănuţ PLOSCARU, consilier judeţean;

4. Iulia ŞERBAN, consilier judeţean;

5. Constantin-Cristian TAPALAGĂ, consilier judeţean;

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU