ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                               

HOTĂRÂRE

Nr. 19  din 29 ianuarie 2015

privind desemnarea şi validarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

Examinând expunerea de motive nr. 982/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 982/2015 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale,  raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr. 1.499/2015;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:  Se revocă domnul Vasile Pruteanu din calitatea de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ.

Art.2: (1) Se desemnează ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ domnul Dionisie Dumitraşcu, consilier judeţean.

(2) În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 38/2013 privind desemnarea unor consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ.

Art.3: (1) Se validează persoana desemnată potrivit art.2, alin.1 ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ.

(2) În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2012 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

             Constantin IACOBAN

 

 

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ:

                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                            Daniela SOROCEANU