ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 19 din 03 februarie 2016

privind modificarea și completarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, ale Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale și ale Hotărârii Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1.806/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamț, întocmită la solicitarea nr.4.558/2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ şi luând în considerare Hotărârea nr. 55/2016 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1.806/2016 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Serviciului resurse umane, precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea și completarea organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, conform anexelor nr.1 şi 1.1 – 1.8, parte integrantă din prezenta hotărâre, care urmează să înlocuiască anexele nr.1 și 1a – 1g la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 186/2014 pentru aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se aprobă modificarea și completarea statelor de funcții ale centrelor din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, conform anexelor nr. 2.1-2.8, parte integrantă din prezenta hotărâre, care urmează să înlocuiască anexele nr.2.2 – 2.8 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 186/2014 pentru aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01 martie 2016, sub condiţia obținerii avizului consultativ al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice sau ulterior, la data obținerii avizului respectiv, cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, Direcţia generală buget finanţe şi Serviciul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 19 .PDF