HOTĂRÂRE

Nr. 190 din 25.11.2011

privind modificarea Hotărârilor Consiliului Judeţean Neamţ nr. 34/2010, nr. 122/2010 şi nr. 68/2011

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ nr.252/2011, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            Examinând expunerea de motive nr. 13.961/2011 a domnului Mircea Pintilie,  vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 24.163/2011 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi nr.19.188/2011 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.961/2011 al Direcţiei Generale Buget-Finanţe şi al Biroului Resurse Umane,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.34/2010, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

I. Pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ-anexa nr.1b1):

a)poziţia nr. 76 – inspector de specialitate, studii superioare, gradul I, devine inspector de specialitate, studii superioare, gradul IA;

b)    poziţia nr. 699 – inspector de specialitate, studii superioare, gradul I, devine inspector de specialitate, studii superioare, gradul IA;

c)    poziţia nr. 707 – inspector de specialitate, studii superioare, gradul I, devine inspector de specialitate, studii superioare, gradul IA.

d)    poziţia nr. 681 – inspector de specialitate, studii superioare, gradul I, devine poziţia nr. 679 cu noua funcţie de inspector de specialitate, studii superioare, gradul IA.

II. Pentru Complexul de Servicii” Elena Doamna” Piatra-Neamţ – anexa nr.1b3):

a)      poziţia nr. 15 – asistent medical, studii postliceale, devine asistent medical principal, studii postliceale;

b)      poziţia nr. 28 – asistent medical, studii postliceale, devine asistent medical principal, studii postliceale.

III. Pentru Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Copilului cu Handicap Piatra-Neamţ– anexa nr.1b4):

a) poziţia nr. 20 – asistent medical, studii postliceale, devine poziţia nr. 18 cu noua funcţie de asistent medical principal, studii postliceale;

b) poziţia nr. 21 – asistent medical, studii postliceale, devine poziţia nr. 19 cu noua funcţie de asistent medical principal, studii postliceale;

c)      poziţia nr. 22 – asistent medical, studii postliceale, devine poziţia nr. 20 cu noua funcţie de asistent medical principal, studii postliceale;

d)      poziţia nr. 23 – asistent medical, studii postliceale, devine poziţia nr. 21 cu noua funcţie de asistent medical principal, studii postliceale.

IV. Pentru Complexul de Servicii ”Ozana” Tîrgu-Neamţ– anexa nr.1b7)- poziţia nr. 8- inspector de specialitate, studii superioare, gradul I, devine inspector de specialitate, studii superioare, gradul IA.

V. Pentru Complexul de Servicii de Zi Piatra-Neamţ– anexa nr.1b8):

a)      poziţia nr. 7 – inspector de specialitate, studii superioare, gradul I, devine inspector de specialitate, studii superioare, gradul IA;

b)      poziţia nr. 13 – inspector de specialitate, studii superioare, gradul I, devine inspector de specialitate, studii superioare, gradul IA.

 

Art.2:Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 122/2010- anexa nr. 1b, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a)                        – transformarea funcţiei publice  de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Informatică al Direcţiei Tehnice, Investiţii, aprobată în statul de funcţii la poziţia nr. 180, în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent.

b)                       – transformarea funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Coordonarea Consiliilor Locale al Direcţiei Juridice, aprobată în statul de funcţii la poziţia nr. 20, în funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional principal;

c)                        – transformarea funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Programe Europene al Direcţiei Generale Programe şi Dezvoltare Rurală, aprobată în statul de funcţii la poziţia nr. 63, în funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional principal;

d)                       – transformarea unui post de personal contractual de referent, cu studii medii, treapta IA din cadrul Serviciului Administrativ, aprobat în statul de funcţii la poziţia 125,în funcţia de personal contractual de inspector de specialitate, cu studii superioare, gradul profesional II.

 

Art.3: Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.68/2011- anexele  nr. 1 şi 2, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a)unpost de muncitor calificat, treapta III, poziţia nr. 7 de la Serviciul Aprovizionare Transport, nr. crt. II.8 trece la Serviciul Întreţinere şi Reparaţii, nr. crt. IV;

b) un post de magaziner, studii medii, treapta I, poziţia nr. 6 trece de la Serviciul Administrativ, nr. crt. II.9 la Serviciul Aprovizionare Transport, nr. crt. II.8;

  c)unpost de asistent medical, studii postliceale, poziţia nr. 20 de la Compartimentul Chirurgie Plastică Microchirurgie Reconstructivă, nr. crt. XXIX, trece la Compartimentul Oftalmologie, nr. crt. XXXV.

 

Art.4: Modificările prevăzute la art.1-3 sunt valabile sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.5: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 decembrie 2011.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

                                                                    Mircea PINTILIE

               Contrasemnează

                                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                              Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR