HOTĂRÂRE

Nr. 190 din 25 noiembrie 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;

Examinând expunerea de motive nr. 14727/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ; Văzând raportul de specialitate nr. 14727/2013 al Secretarului Judeţului, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.c), alin.5, lit.a), pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ, în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice, precum şi persoanelor interesate şi va dispune măsurile necesare aducerii sale la îndeplinire.

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 190.PDF