ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                                               

                      HOTĂRÂRE                        

Nr. 190 din 28 noiembrie 2014

privind emiterea unui acord în calitate de vecin limitrof

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 839/2009 al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.15434/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, însuşită de vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Societăţii Comerciale IODIMED S.R.L.;

Văzând raportul de specialitate nr. 15434/2014 al Direcţiei Arhitect Şef, Certificatul de urbanism nr. 596/2014 eliberat de Primarul Municipiului Piatra-Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.“c”, alin.(5), lit.„c” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1)În calitate de vecin limitrof, se emite acordul solicitat de către Societatea Comercială IODIMED S.R.L., în vederea elaborării documentaţiei de urbanism P.U.Z. şi întocmirii documentaţiei tehnice pentru emiterea autorizaţiei de construire pentru „Construire sediu birouri, spaţii comerciale, farmacie, cabinete medicale, laboratoare analize medicale, pe terenul adiacent proprietăţii publice a Judeţului Neamţ, situat în municipiul Piatra Neamţ, strada Orhei, F.N., judeţul Neamţ, identificat conform planului de situaţie prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prezentul acord se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

– funcţiunile propuse: sediu birouri, spaţii comerciale, farmacie, cabinete medicale, laboratoare analize medicale;

– amplasarea construcţiei pe latura de est, adiacent zidului de sprijin, în baza concluziilor unui referat de expertiză tehnică şi cu măsuri de protejare a acestuia;

– retragerea construcţiei pe latura de sud, la 0,90 m- 1,20 m faţă de parapetul de la scările de acces din strada Orhei ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ.

Art.2: (1) Direcţia arhitect şef va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 (2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Dan MANOLIU

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 190.PDF