ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 190  din 29 septembrie 2015

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al

Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 15.442/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.5/234/2015 a Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 15.442/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Serviciului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț – anexa nr.5b la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.122/2010, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 octombrie 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Serviciul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ și conducerea Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 190.PDF