HOTĂRÂRE

Nr. 191 din 25.11.2011

privind numirea temporară a directorului Direcţiei de Administrare a

Parcului Naţional Ceahlău

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

            Examinând expunerea de motive nr. 13.963/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate nr. 13.963/2011 al Biroului Resurse Umane, precum şi raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.e) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Domnul Cătălin Gavrilescu se numeşte temporar în funcţia de conducere de Director al Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău, începând cu data de 1 decembrie 2011, pentru o perioadă de 6 luni.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Mircea PINTILIE

 

                   Contrasemnează

                                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                     Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR