HOTĂRÂRE

Nr. 191 din 25 noiembrie 2013

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare de către Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 14.828/2013 a unui număr de 3 consilieri judeţeni, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Judeţene APA SERV S.A. Neamţ;

 Văzând raportul de specialitate nr. 14.828/2013 al Direcţiei Juridice, relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare de către Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ, pentru litigii referitoare la fonduri nerambursabile.

Art.2: Se mandatează reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Judeţene APA SERV S.A. Neamţ în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE,

Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU