ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                       

HOTĂRÂRE

Nr. 191 din 28 noiembrie 2014

privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia Children Forever în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.14948/2014 a doamnei Iulia Şerban, consilier judeţean, întocmită în baza solicitării nr. 211/2014 a Asociaţiei Children Forever;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 114948/2014 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia Children Forever, în vederea organizării Festivalului Internaţional de Muzică pentru Copii şi Tineret „Cântec de stea” 2014, acţiune de interes judeţean care se va desfăşura în municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, în perioada 5-15 decembrie 2014.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de la alin. (1), în cuantum de 10.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia Children Forever, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi altor persoane interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Dan MANOLIU

 

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                     Daniela SOROCEANU

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 191.PDF