ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 191  din 29 septembrie 2015

privind aprobarea unui protocol de colaborare

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

      Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat și ale Ordinului  ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat;

Examinând expunerea de motive nr.15.512/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr. 35.122/2015 a Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 15.512/2015 al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă protocolul de colaborare ce urmează a fi încheiat între Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și centrele școlare pentru educație incluzivă din județul Neamț, protocol care are ca scop protecția și promovarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale pentru care s-au instituit  și măsuri de protecție specială, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Neamț și centrele școlare pentru educație incluzivă din județul Neamț vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 191.PDF