ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind delegarea unui reprezentant al asiguraţilor din judeţul Neamţ în cadrul

Adunării Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 16.114/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 16.114/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr. 16.994/2016;

          Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se deleagă domnul Stavarache Valentin Constantin ca reprezentant al asiguraţilor din judeţul Neamţ în cadrul Adunării Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice dispoziţie contrară anterioară.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                             Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.191

Din 24 august 2016