HOTĂRÂRE

Nr. 192  din 25.11. 2011

privind respingerea unei solicitări de asociere  cu Asociaţia Children Forever Piatra Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 13.392/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei Asociaţiei Children Forever Piatra Neamţ nr. 28/2011;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.392/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate precum şi rezultatul votului exprimat;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se respinge solicitarea de asociere a Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia Children Forever Piatra Neamţ, în vederea organizării Festivalului Naţional de Muzică pentru Copii şi Tineret ”Cântec de stea” -ediţia a II-a,  ce se va desfăşura la Piatra-Neamţ,în perioada 1-4 decembrie 2011, întrucât a mai beneficiat, în anul 2011, de o finanţare de la bugetul Judeţului Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi altor persoane interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                  Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR