HOTĂRÂRE Nr.192 din 25 noiembrie 2013

privind aprobarea unei asocieri cu Seminarul Teologic Ortodox ”VENIAMIN COSTACHI” în vederea realizării unei acţiuni de interes judeţean Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 14606/2013 a domnului Vasile Nica, consilier judeţean, întocmită în baza solicitării Seminarului Teologic Ortodox ”VENIAMIN COSTACHI” nr. 1638/2013;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 14606/2013 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Seminarul Teologic Ortodox ”VENIAMIN COSTACHI”, în vederea organizării Taberei de iarnă pentru dezvoltarea performanţei la copii, ce va avea loc în perioada 25-31.12.2013.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării acţiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 30.000 lei

. (3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 192.PDF