ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                              

HOTĂRÂRE

Nr. 192  din 28 noiembrie 2014

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ în anul şcolar 2014 -2015

 

 

       Consiliul Judeţean Neamţ;

       Având în vedere dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;

Examinând expunerea de motive nr.13925/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ, însuşită de vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 13925/2014 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, adresa nr. 8888/2014 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi procesul verbal nr.16731/2014 al comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din plenul şedinţei Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.5, lit.„a”, pct. 1 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ, pentru anul şcolar 2014 – 2015, următoarele persoane:

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra- Neamţ:

       Domnul Neculai Puşcaşu;

       Domnul Dan-Gabriel Pavăl;

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman:

       Domnul Bogdan Onu;

       Domnul Lucian-Ioan Pascariu

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu- Neamţ:

       Domnul Vasile Nica;

       Domnul Mircea Pintilie.

                  Liceul Tehnologic Special Ştefan cel Mare:

       Domnul Radu Tudorel;

       Domnul Adrian Smarandei.

 

 

 

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 83/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Dan MANOLIU

 

 

 

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                         Daniela SOROCEANU