ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 192  din 29 septembrie 2015

privind validarea rezultatelor concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcţii de şef secţie şi şef serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

   Având în vedere Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 15.302/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 24.437/2015 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 15.302/2015 al Serviciului resurse umane, Hotărârea nr. 19/2015 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct. 3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se validează rezultatele concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcţii de şef secţie şi şef serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, respectiv candidaţii care vor ocupa funcţiile pentru care au fost declaraţi reuşiţi, după cum urmează:

1.      Șef Secție Chirurgie Generală – dr. Ioan Gabriel Manea

2.      Șef Secție Laborator Radiologie și Imagistică Generală- dr. Viorica Trifescu

3.      Șef Serviciu Anatomie Patologică- dr. Camelia Croitoru.

          Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU