ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unui acord de parteneriat în vederea realizării Festivalului „Picnic cu Scofeturi Moldoveneşti”

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.16.279/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza propunerii transmise cu nr. 12.155/2016 de către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 16.279/2016 al Direcţiei proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană, al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„b”, alin. (6), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă parteneriatul dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est, în vederea organizării Festivalului „Picnic cu Scofeturi Moldoveneşti”, proiect care se va desfăşura în municipiul Piatra Neamţ, în perioada 27-28 august 2016.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării acţiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 15.000 lei.

(3) Se aprobă acordul de parteneriat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Serviciul Turism şi Direcţia generală buget finanţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de parteneriat.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 PREŞEDINTE

  Ionel ARSENE

 

 

 

 

Contrasemnează:

                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                   Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.192

Din 24 august 2016