HOTĂRÂRE

Nr. 193  din 25.11. 2011

privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia Pro Democraţia Club Tîrgu Neamţ în vederea realizării  unei acţiuni de interes public judeţean

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 13.251/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 39/2011 a  Asociaţiei Pro Democraţia Club Tîrgu Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.251/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia Pro Democraţia Club Tîrgu Neamţ, în vederea organizării manifestării Gala Premiilor de Excelenţă DEMOS TN, ediţia a II-a, 2011.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de la alin. (1), în cuantum de 4.000  lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia Pro Democraţia Club Tîrgu Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi altor persoane interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                               Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR