HOTĂRÂRE Nr.193 din 25 noiembrie 2013

privind asocierea Județului Neamț cu Asociația ”Fotbal Club Cetatea TG. Neamț” Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă; Examinând expunerea de motive nr. 14.607/2013 a domnului consilier județean Vasile Nica, întocmită în baza solicitării nr. 192/2013 a Asociației ”Fotbal Club Cetatea TG. Neamț”; Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.607/2013 al Direcției juridice, relații internaționale și Direcției generale buget, finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, și Asociația ”Fotbal Club Cetatea TG. Neamț”, în vederea finanțării și realizării în comun a unor activități de interes județean.

(2) Se aprobă contribuția financiară a Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, în vederea realizării activităților de interes județean în cuantum de 40.000 lei.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț și Asociația ”Fotbal Club Cetatea TG. Neamț”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția generală buget finanțe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcția juridică, relații internaționale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat și Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Culiță TĂRÂȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL JUDEŢULUI Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 193.PDF