ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 193 din 28 noiembrie 2014

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr 81/2012 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.16182/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ,însuşită de vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 16182/2014 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate,precum şi procesul verbal nr. 16.743/2014 al comisiei de validare;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 81/2012, în sensul înlocuirii domnuluiNeculai Andoni cu domnul Dan-Gabriel Pavăl ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Dan MANOLIU

 

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                Daniela SOROCEANU