ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui imobil

 în proprietatea Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 16.358/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 16.358/2016 al Direcţiei de management, al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

          Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c”, alin. (5) lit. ”a”, pct.10  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Comunei Ceahlău în domeniul public al Judeţului Neamţ a unui imobil, situat în staţiunea Durău, comuna Ceahlău, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia de management şi Direcţia generală buget finanţe vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                               SECRETARUL  JUDEŢULUI

              Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.193

Din 24 august 2016