HOTĂRÂRE

Nr.194  din 25.11.2011

privind prelungirea unui acord de asociere

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

 Examinând expunerea de motive nr. 12.474/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 2.931/2011 a Liceului cu Program Sportiv Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.474/2011 al Direcţiei juridice şi Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă prelungirea acordului de asociere dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.183/2009, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor activităţi de interes judeţean, pe o perioadă de 6 luni, cu menţinerea contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Neamţ în cuantum de 5.000 lei/lună.

Art.2: Direcţia juridică va lua măsurile necesare în vederea redactării şi semnării actului adiţional la acordul de asociere menţionat anterior până la data de 30.11.2011, iar Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

 

       Contrasemnează:

                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                     Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR