HOTĂRÂRE

Nr. 194 din 25 noiembrie 2013

privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”

      

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamţ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.103/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 14.340/2013 a domnului Adrian Bourceanu, consilier judeţean;

Văzând raportul de specialitate nr. 14.340/2013 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Rediu nr.56/2013, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Timişeşti nr.50/2013, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cordun nr.99/2013, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 11, alin. (1) şi (2), art.91, alin.5, lit.a), pct.9 şi 13, alin.6, lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1: Ia act de retragerea Comunei Rediu din Asociaţia de Dezvoltare   Intercomunitară   ”AQUA NEAMŢ”.

          Art.2: Ia act de retragerea Comunei Timişeşti din Asociaţia de Dezvoltare   Intercomunitară   ”AQUA NEAMŢ”.

Art.3: Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.4: Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.5: Se acordă un mandat special domnului Adrian Bourceanu, reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art. 3 şi 4 din prezenta hotărâre.

            Art.6: Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, domnul Adrian Bourceanu, preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, născut la data de 20.09.1979 în Bîrlad, judeţul Vaslui, domiciliat în municipiul Piatra-Neamţ, str. Mărăţei, nr.5, bl. S6, sc.B, et.1, ap.28, judeţul Neamţ, posesor al CI seria NT nr.281081, eliberat de  Municipiul Piatra-Neamţ, la data de 30.03.2005, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Neamţ,  Actele Adiţionale prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre şi să înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ.

Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

      

      

            Contrasemnează:

                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                      Daniela SOROCEANU