ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ  în cadrul Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6552/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale ;

Examinând expunerea de motive nr. 16.563/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

   Văzând raportul de specialitate nr. 16.563/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr. 16.996/2016;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispozitiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se desemnează domnul Dan Vasile Constantin ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională, constituită la  nivelul judeţului Neamţ.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă, în mod corespunzător, orice dispoziţie contrară.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor  interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ:

                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                    Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.194

Din 24 august 2016