HOTĂRÂRE

Nr.195 din 25.11.2011

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.180/2011 privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul  Roman

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 14.004/2011 a domnului Aldo Pellegrini, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 22.804/2011 a Primăriei Municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.004/2011 al Direcţiei generale buget-finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.180/2011, în sensul schimbării denumirii manifestării din ”Festivalul Naţional Folcloric Roman Metropolitan– ediţia 2011” în ”Festivalul concurs interjudeţean de interpretare vocală şi instrumentală a folclorului românesc Doruri Muşatine Roman- ediţia 2011”.

 (2) Se aprobă modificarea datei de desfăşurare a manifestării, aceasta urmând a avea loc în perioada 9-10 decembrie 2011.

 Art.2: (1) Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun în vederea încheierii actului adiţional la acordul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 180/2011.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

P.PREŞEDINTE

                                                                      VICEPREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

                                        

                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                         Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

Nr.195 din 25.11.2011

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.180/2011 privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul  Roman

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 14.004/2011 a domnului Aldo Pellegrini, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 22.804/2011 a Primăriei Municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.004/2011 al Direcţiei generale buget-finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.180/2011, în sensul schimbării denumirii manifestării din ”Festivalul Naţional Folcloric Roman Metropolitan– ediţia 2011” în ”Festivalul concurs interjudeţean de interpretare vocală şi instrumentală a folclorului românesc Doruri Muşatine Roman- ediţia 2011”.

 (2) Se aprobă modificarea datei de desfăşurare a manifestării, aceasta urmând a avea loc în perioada 9-10 decembrie 2011.

 Art.2: (1) Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun în vederea încheierii actului adiţional la acordul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 180/2011.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

P.PREŞEDINTE

                                                                      VICEPREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

                                        

                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                         Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR